Levi Strauss & Co. Hakkında.

About Levi Strauss & Co.

Tarzýmýz yarýn kadar taze olabilir ama tarihimiz 1853 yýlýna dayanýyor.

Levi Strauss & Co iþte o zaman baþlar. Daha sonra Levi Strauss blue jean'i icat etmek için Jacob Davis ile ortak olur. Ve o zamandan beri yenilik yapmaya devam ediyoruz.

Levi Strauss & Co. dünyanýn en büyük giyim þirketlerinden biri olup jean alanýnda küresel bir liderdir. Levi’s® markasý hikayemizin yalnýzca bir kýsmý. Ayrýca Dockers® ve Denizen®'e de ev sahipliði yapýyoruz. Yaklaþýk 500 maðazamýz var ve ürünlerimiz dünya çapýnda 110 ülkede satýlýyor.

Hakkýmýzda daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Sayfamýzý ziyaret edin: LeviStrauss.com.


Deðerlerimiz

 • Empati

  Kendimizi baþkalarýnýn yerine koyuyoruz

  Empati etrafýmýzdaki dünyaya yakýn ilgi göstermeyle baþlar. Müþterilerimizin, çalýþanlarýmýzýn ve iþ ortaklarýmýzýn ihtiyaçlarýný dinliyor ve onlara cevap veriyoruz.

 • Bütünlük

  Doðru þeyi yapýyoruz

  Bütünlük; çalýþanlarýmýz, markalarýmýz, þirketimiz ve toplumumuz için bir bütün halinde doðru þeyi yapmaktýr. Ahlaki yönetmelik ve sosyal sorumluluk iþ yapma tarzýmýzý belirler.

 • Özgünlük

  Özgün ve yenilikçiyiz.

  Ýlk blue jean'lerle 1873 yýlýnda baþlayan öncü ruh hala iþimizin tüm yönlerine nüfuz ediyor. Yenilikçi ürünler ve uygulamalarla geleneði bozuyoruz.

 • Cesaret

  Ýnandýðýmýz þeyleri savunuyoruz.

  Harika olmak cesaret ister. Cesaret; doðruyu söyleyebilme ve hiyerarþiye, kabul görmüþ uygulamalara ve geleneksel bilgeliðe meydan okuma isteðidir. Yani fikirlerimizin arkasýnda durmak ve inançlarýmýzla hareket etmektir.