History & Heritage

Blue jean'lerin icadý, Levi Strauss'un gerçek orijinallerden oluþan bir markayý ortaya koymada göstereceði öncü ruhun yalnýzca baþlangýcýydý. Levi’s® hikayesinin her kilometre taþýnda, yenilikçilik ve kalite yaptýðýmýz her þeyin tam merkezinde olmuþtur. Ýþte sizinle birlikte yazdýðýmýz tarihin öyküsü...


1853

1853

Levi Strauss & Co.

Bavyera doðumlu Levi Strauss, dokuma eþyalarý satan bir dükkan açmak için Altýna Hücum döneminin San Franciscosu'na taþýnýr. Amerika'nýn Batý yakasýndaki küçük dükkanlara giysi, bot ve baþka mallardan satar.

1872

1872

Perçinler

Nevada'nýn Reno þehrinden gelen terzi Jacob Davis ile Levi Strauss ortak olur ve perçinlerle saðlamlaþtýrýlmýþ, kahverengi pamuk doktan ve gerçek mavi denimden yapýlan iþ elbiseleri tasarlayýp patentini alýrlar.

1873

1873

Blue Jean'in Doðuþu

Nevada'nýn Reno þehrinden gelen terzi Jacob Davis ile Levi Strauss ortak olur ve perçinlerle daha dayanýklý hale getirilen ve gerçek mavi denimden yapýlan iþ elbiseleri üretirler. 20 Mayýs 1873'te ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi 139.121 numaralý patenti bu icatlarýndan dolayý Levi Strauss & Co. ile Jacob Davis'e verir. Ýþte blue jean, orijinal adýyla "XX" böyle doðar.

1886

1886

Ýki At

Ýki Atlý logo, Levi’s® ürünlerinin muhteþem gücünü gösterir. Bu logo ilk kez 1886 yýlýnda "XX" jean'lerdeki deri yama etiketlerde kullanýlmýþtýr ve bugün hala kullanýlmaktadýr.

1890

1890

Çift X'ten Beþ Sýfýr Bir'e

Orijinal “XX” blue jean'e, sonradan bir ikon haline gelecek olan parti numarasý 501® verilir.

1895

1895

Performans Giyim

Levi Strauss & Co. ilk bisiklet pantolonunu sunar. Modern bisikletçiler için tasarlanan çok iþlevli performans giyim ürünü Levi’s® Commuter'ý çýkarmamýz için yalnýzca 116 yýl daha geçmesi gerekecektir.

1902

1902

Yardýmseverlik Ruhu

Levi Strauss Eylül'de vefat ettiðinde þirket dört yeðenine kalýr ve çocuklarla fakirlere yardým eden Körfez Bölgesi hayýr kuruluþlarý için býraktýðý baðýþ vasiyetini yerine getirirler.

1906

1906

Deprem ve Yangýn

18 Nisan'daki San Francisco depremi ve yangýný Levi Strauss & Co. merkezini ve iki fabrikayý yerle bir eder. Ýþçilerin maaþý kesilmez ve çalýþmaya devam etmeleri için geçici merkezler açýlýr. 250 Valencia Street'te yeni bir fabrika inþa edilir.

1908

1908

Atlar Küreselleþiyor

Ýki At (Two Horse) ticari markasý Japonya'da tescil edilir ve Levi’s® Avustralya ve hemen ardýndan Güney Afrika gibi pazarlarda ciddi olarak küreselleþmeye baþlar.

1909

1909

Yeni Bir Klasik

Bu yýl, yüksek kaliteli khaki pantolonlarýn ve ceketlerin LS&Co. ürün yelpazesine girdiði görülür.

1912

1912

Çocuk Oyunu

LS&Co. çocuklar için tek parça oyun elbisesi olan tulumlarý çýkarýr.

1918

1918

Hanýmlar Ýçin

Freedom-Alls ürünleri çýkar. Bu tunik/pantolon kýyafeti kadýnlara hareket özgürlüðü vermek ve onlarý dönemin kýsýtlayýcý giyim tarzýndan kurtarmak için tasarlanmýþtýr.

1928

1928

Artýk Resmi

LS&Co. Levi’s® adýný ticari marka olarak tescil eder.

1930

1930'lar

Doðuya Git Delikanlý

Levi’s® jean giyen kovboylar efsaneleþir ve Batý giyim tarzý, özgür ve baðýmsýz bir yaþam ile eþ anlamlý hale gelir.

Gerçek kovboy deneyimini yaþamak isteyen doðu Amerikalýlar Batýdaki ziyaretçilere açýk çiftliklere yönelir ve ilk Levi’s® jean'lerini satýn alýrlar. Eve döndüklerinde arkadaþlarýný hayran býrakan doðulular, ülkenin geri kalan kýsmýna Batý etkisinin yayýlmasýna yardým ederler.

1934

1934

Onlara "Lady Levi’s®" Diyorlardý

Kadýnlara yönelik ilk jean'ler olan Lady Levi’s® önceden çektirilmiþ denimden yapýlmýþ olup, erkeklere yönelik 501® jean'lerle benzer birçok özelliðe sahiptir. Kadýnsý cazibelerini modaya uygun, yüksek bel kesime borçludurlar.

1936

1936

Red Tab

Red Tab adlý kýrmýzý etiket ilk olarak jean'lerin sað arka ceplerinin üzerine yerleþtirilir ve LEVI’S® kelimesi büyük beyaz harflerle yalnýzca bir tarafa dikilir. Red Tab Levi’s® jean'lerini rakiplerinden farklý kýlmak için tasarlanmýþtýr.

1941

1941

Ýsrafa Hayýr

Levi's® Savaþ Üretim Kurulu tarafýndan hammaddeleri koruma amacýyla konulan kurallara uymak için ürünlerinde deðiþiklikler yapýlýr. Arcuate adýyla bilinen ünlü arka cep dikiþi ipten tasarruf etmek için, cep dikiþi ip yerine boyayla yapýlýr. Belin arka kýsmýndaki kemerli kýsým tamamen kaldýrýlýr ve metalden tasarruf etmek için saat cebi perçinleri de çýkarýlýr. Bu dönem ayrýca askerler üzerindeki Amerikan simgesini yurtdýþýna sergilemesi yönünden markanýn küresel açýlýmlarýndan birini temsil eder.

1950

1950'ler

Yasaklý

1950'lerde denim özellikle Doðu'da olmak üzere kötü etkilediði gerekçesiyle bazý okullarda yasaklanýr. Televizyon ve filmlerde denim giymiþ "çocuk suçlu" betimlemesi, isyan üniformasýný giymenin öðrencileri otoritenin her þekline karþý çýkmaya iteceði korkusuyla pek çok okul yöneticisinin sýnýflarda denim giyilmesini yasaklamasýna neden olur.

1954

1954

Günlük Hayatýnýzda

Denim'in yeni gündelik kumaþ cazibesi sayesinde Denim Ailesi serisi çýkar. Ve bir zamanlarýn iþ kýyafeti, günlük kýyafet dünyasýna geçiþ yapar.

1960

1960

Zamanýn Ýlerisinde

Levi Strauss & Co. Güneydeki ilk fabrikasýný açar. Blackstone, Virginia'da bulunan þirket, henüz ýrk ayrýmýnýn kaldýrýlmasýnýn federal yasayla þart koþulmadýðý bir zamanda tesisin entegre edilmesinde ýsrar eder.

1961

1961

Bugünün Çocuklarý

1960'larýn yeni ve daha ince çizgileri genç erkekler için 5 cepli fitilli Slim Fits pantolonlara ilham verir. Gençler bu pantolonlara Beyaz Levi’s® adýný verir, çünkü hiç kimse mavi olmayan blue jean'lere ne diyeceðini bilemez.

Early 1960

1960'larýn baþlarý

Çekme Yok, Dert Yok

Çekme iþlemini sizin yerinize biz yapýyoruz. Önceden çektirilmiþ Levi’s® jean'lerin çýkmasýyla sýcak suda denim salamurasý iþleminden kurtulursunuz.

1964

1964

Etkileyici Giyim Tarzý

Levi Strauss & Co. kaliteli pantolon ve gömleklerde kalýcý plise oluþturmak için Sta-Prest® iþleminin patentini alýr. Sta-Prest® pantolon koleksiyonu, Levi’s® Bahar 2012 Koleksiyonu'nda tekrar piyasaya sunulmuþtur.

1965

1965

Uluslararasý An

Þirketin savaþ sonrasý Avrupa ve Asya'da tüm daðýtýmýný düzenlemek ve geniþletmek için þirketin uluslararasý bölümü oluþturulur.

1967

1967

Batwing

Kýrmýzý "Batwing" özel logosu Walter Landor & Associates tarafýndan tasarlanýr ve yýllar sonra Levi’s® markasýnýn kýsa versiyonu haline gelir.

1973

1973

Denim Sanatý

Þirket Levi’s® Denim Sanat Yarýþmasý'ný duyurur ve tüketicileri özel deðerlendirme yapýlmasý için süslenmiþ jean ve ceketlerinin fotoðraflarýný göndermeye davet eder. Kazananlar 1975 yýlý boyunca Amerikan halk sanatlarý müzelerini gezer.

1980

1980/1984

Oyunlar Baþlasýn

Levi Strauss & Co. 1980 ve 1984 Olimpiyat Oyunlarý'nda atletlerin giysilerini tasarlar.

1984

1984

Blues Ekranlarda

Ünlü 501® Blues televizyon reklamý kampanyasý Los Angeles Olimpiyat Oyunlarý'nda baþlatýlýr.

1986

1986

Savaþ Sonrasý Kuþaðýný Giydirme

Levi Strauss & Co. Dockers® markasýný piyasaya sürerek dolabýndaki 501® jean'lerle iþ kýyafeti arasýndaki boþluðu doldurma ihtiyacý duyan savaþ sonrasý kuþak için bir önemli bir eksikliði giderir.

1989

1989

Gözümüz Gelecekte, Geçmiþ Aklýmýzda

Þirketin 150 yýlý aþkýn tarihi, San Francisco merkezlerinde bulunan Levi Strauss & Co. arþivlerinde saklanmaktadýr.

1991

1991

Taahhüt Þartlarý

Levi Strauss & Co. üreticiler için ve dünyanýn her yerinde olmak üzere adil çalýþma standartlarý ve iþçi haklarýný artýrmaya yardýmcý olmasý için Taahhüt Þartlarý denilen ilk kapsamlý standartlar dizisini oluþturur.

1996

1996

Geçmiþin Þýklýðý

Levi’s® tarihi, eski Levi’s® ürünlerini kesim, kumaþ ve özelliklerine sadýk bir þekilde tekrar üreten yöntem Levi’s® Vintage Clothing ile canlý tutuluyor.

1999

Yüzyýlýn Moda Ürünü

Time dergisinde 501® jean Yüzyýlýn Moda Ürünü olarak yer alýyor. Ayný yýl 501® jean ters tasarýmla yeniden üretilir ve Engineered Jeans dünyanýn her yerinde satýþa sunulur.

2010

2010

Önemli Olan Þekil

Kadýnlar için Levi’s® Curve ID jean'ler halka sunulur. Devrim niteliðindeki þekle dayalý kalýp sistemini kullanan Curve ID, 60.000'den fazla vücut taramasýnýn incelenmesi ve dünya çapýnda tüm þekil ve bedendeki kadýnlarýn önerilerinin alýnmasý sonucu oluþturulmuþtur.

2011

2011

Levi’s® Az Su Tüketimi;

Ortalama bir jean tamamlanma sürecinde 42 litre su tüketir. Levi’s® Az Su Tüketimi™ Koleksiyonu su tüketimini %96'ya kadar azaltýr. Moda ve sürdürülebilirlik burada kesiþir.

2011

2011

Bisiklete Binmek için Doðanlar

Bisikletçiler, jean'leri hayatlarýnýn evle iþ arasýnda mekik dokuduklarý bir parçasý olarak benimser. Bu yaklaþýmdan ilham alan Levi’s® tüm dünyadaki bisikletçiler için tasarlanmýþ çok iþlevli performans ürünü Commuter koleksiyonunu'ý icat eder.

Baþa Geri Dön