Kullanım Talimatları

Sizi yýllarca mutlu edecek Levi’s® giysilerinize nazik davranýn. Aþaðýdaki yöntemler çeþitli kumaþlar için temizleme ve bakým konusunda yapýlmasý ve yapýlmamasý gerekenleri açýklýyor.

Garment Care

Denim Bakýmý

 • Daha Az Yýkama

  Denimi mümkün olduðunca az yýkamak, yalnýzca çekmesini ve solmasýný önlemek deðil ayný zamanda çevredeki olumsuz etkileri azaltmasý yönünden su tasarrufu yapma açýsýndan da en iyisidir. Tazelenmeye hazýr olduklarýnda jean'leri ters yüz edin, soðuk suda ayrý yýkayýn ve mümkünse asarak kurutun.

 • Peki, Ya Kaplanmýþ Denim?

  Ýþlemeli veya kaplanmýþ denime profesyonel kuru temizleme yaptýrmak iyi bir fikir gibi görünebilir; ancak bu hassas detaylara zarar verir ve zamanla denimin cilalý olan son katýný yýpratýr. Kuru temizleme yerine, özel deniminizi 10 dakika boyunca deterjansýz soðuk suda ýslatýn, ardýndan kurumasý için dümdüz serin.

 • Býrakýn Bu Numaralarý

  Bazý denim severler koyu renk jean'leri bir fincan kahveyle yýkamanýn renklerin daha parlak ve daha kalýcý olmasýný saðladýðý konusunda ýsrar ediyorlar. Burada müdahale etmemize izin verin! Denim giysilerin en boyalýsýnýn bile makinede yýkanýp kurutulduðunda solduðu bir gerçektir. Makinede yýkamak yerine tersyüz edip bir kova dolusu soðuk suda elde yýkayýn. Biraz deterjanlý suda en fazla 30 dakika bekletin, kalan herhangi bir katý maddeyi daðýtmak için hafifçe sýkýn ve asarak kurutun.

 • Renkleri bozmaktan kaçýnýn

  Eski jean pantolonlarýn rengini canlandýrmak için boyalarý birbirine geçsin diye yeni bir jean'le birlikte yýkamak gerektiðini biz de duyduk. Kötü bir fikir mi? Jean'e göre deðiþir. Çok koyu renkli iki jean'i birlikte suda bekletmenin bir zararý olmaz, ancak daha açýk ve canlý renkler söz konusu olduðunda nasýl bir renk elde edeceðinizi kimse söyleyemez. Temel kural: Eðer yöntem þüpheli görünüyorsa deniminizi bu iþe karýþtýrmayýn.


Denim İNCELEYİN